Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Вторник, 23 Юли 2024

Брой ноември 2023

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП - какво повече Брой: Март 2023
Какви интервенции предвижда Стратегическият план за малките стопани
Те са във фокуса на новата ОСП

Какви интервенции предвижда Стратегическият план за малките стопани

print

e-mail facebook

 Преразпределително подпомагане за първите 30 хектара с максимален размер на стопанствата до 600 хектара

С оглед на необходимостта от насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането за малки и/или средни земеделски стопани у нас ще се прилага допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. Този инструмент за подкрепа има за цел да подобри жизнеспособността на малките и средните стопанства. Подпомагането се предоставя под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар на земеделски стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите.

Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства с максимален размер на стопанствата до 600 хектара.

В обхвата на подпомагането се включват всички малки и средни земеделски стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците и малките земеделски стопанства в сектора на житните, маслодайните и протеиновите култури.

За финансиране на интервенцията България ще приложи бюджет на преразпределително плащане в размер на 10% от пакета за директни плащания. Към този бюджет, допълнително ще бъдат прибавени средства, получени след налагането на таван на подпомагането по интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост". Така ще бъде генериран допълнителен финансов ресурс, който да позволи значително увеличение на подпомагането на хектар за малките и средни стопанства с планирана единична ставка в размер на 123.05 евро/ха.

Опростена схема за подпомагане – годишно плащане на еднократна сума от 1250 евро

Следваща интервенция е „Плащания за малки земеделски стопани“, която е

опростена алтернатива за плащане на кръгли суми на земеделски стопани, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. Бенефициентите няма да бъдат освободени от изискванията за условност, схемата не е допълняема на другите, не би могла да бъде обвързана със животни, или с екосхеми, като допълнителен качествен елемент, създаващ условие за по-високо плащане. Интервенцията таргетира дребните земеделски стопани на ежегодна база, които са подали заявление по базовата схема. Кандидатите по схемата следва да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания, за да могат да се възползват от целевото подпомагане. Годишното плащане ще бъде под формата на еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания. Бенефициентите по интервенцията ще подлежат на опростена система за контрол във връзка със спазването на предварителните условия.

Младите фермери могат да бъдат малки стопани

Малки стопани биха могли да получат финансиране и чрез допълнителна подкрепа за доходите за млади фермери. Въпреки че целта на тази интервенция не е насочване на подкрепата за малки и средни стопанства се предполага, че тя ще бъде изплатена на множество малки стопанства поради наблюдаваната по-ниска средна площ на стопанствата млади фермери, които досега са се възползвали от тази мярка. Предвижда се подпомагане под формата на годишно необвързано плащане на допустим хектар. Плащането е добавка към базовото плащане. Годишната планирана единична сума на подпомагане възлиза на 100 евро/ха. Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се отпуска за максимален срок от пет години, считано от първата година на подаване на заявлението по интервенцията за млади фермери, при спазване на всички други условия по схемата.

Обвързана подкрепа

Друг инструмент за подпомагането на малките стопанства е чрез обвързана подкрепа. Чрез модулиране на размера на подпомагането по някои от схемите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ ще се подобри насочването на подпомагането към по-малките и средни ферми.

По интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци полско производство ще се прилага модулиран размер на плащането – по-високо ниво на подкрепа до 30-тия ха, заявен по интервенцията, и по-ниско ниво на подкрепа за останалата площ в стопанството над 30 ха. Освен това ще се прилага изцяло нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони. Помощта по интервенцията е предназначена за стопанства с размер до 1,5 ха земеделски площи. Декларираните по интервенцията площи следва да се намират в планински райони (съгласно Приложение 1 на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват). По този начин по-ефективно и ефикасно ще се насочи на подпомагането на доходите на малките и средни земеделски стопани.

ЕК засилва действията си за опазването на опрашителите

На ход е "Нова сделка за опрашителите"

Влошаването на състоянието на дивите опрашители и последиците от него за продоволствената сигурност, човешкото здраве, качеството на живот и функционирането на екосистемите пораждат сериозна загриженост сред цялото общество. Около четири от всеки пет култивирани и диви цъфтящи растителни видове в Европа зависят, поне до известна степен, от опрашването от хиляди видове насекоми. Тази услуга носи осезаеми ползи за икономиката: нейният принос към селскостопанската продукция на ЕС се оценява на най-малко 5 милиарда евро годишно. С цел справяне с тревожното намаляване на дивите опрашващи насекоми в Европа Европейската комисия представи "Нова сделка за опрашителите", като преразглежда инициативата на ЕС за опрашителите от 2018 г. Гражданите все повече призовават за решителни действия срещу загубата на опрашители, включително чрез Европейската гражданска инициатива "Спасете пчелите и земеделските стопани".

"Новата сделка за опрашителите" допълва предложението на Комисията за Закон за възстановяване на природата от юни 2022 г. и е ключова част от Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., стратегията "От фермата до трапезата" и Европейския зелен пакт.

Ключовият приоритет е подобряването на опазването на опрашителите и справянето с причините за техния спад. Това ще стане чрез:

  • По-добро опазване на видовете и местообитанията
  • Възстановяване на местообитанията в селскостопанските ландшафти - по-специално чрез по-голяма подкрепа за земеделие, благоприятстващо опрашителите, в рамките на Общата селскостопанска политика.
  • Смекчаване на въздействието на употребата на пестициди върху опрашителите
  • Подобряване на местообитанията на опрашителите в градските райони.
  • Справяне с въздействието на изменението на климата върху опрашителите, инвазивните чужди видове и други заплахи като биоциди или светлинно замърсяване.

Инициативата ще се съсредоточи и върху подобряване на познанията за намаляването на опрашителите, неговите причини и последици.

Друг приоритет е мобилизирането на обществото и насърчаването на стратегическото планиране и сътрудничество. Комисията ще подкрепя държавите членки при разработването на национални стратегии за опрашителите. Комисията и държавите членки също така помагат на гражданите и предприятията да предприемат действия, например чрез повишаване на обществената осведоменост и подкрепа на гражданската наука.

Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми. Без тях много растителни видове биха намалели и в крайна сметка биха изчезнали заедно с организмите, които зависят от тях, което би имало сериозни екологични, социални и икономически последици. Тъй като около 80 % от културите и дивите цъфтящи растения зависят от опрашването на животните, загубата на опрашители е една от най-големите заплахи за природата, благосъстоянието на хората и продоволствената сигурност на ЕС, тъй като компрометира устойчивото дългосрочно селскостопанско производство. Днешният геополитически контекст допълнително засили необходимостта да направим нашата хранителна система по-устойчива, включително чрез защита и възстановяване на опрашващите насекоми.

Виж статията в ПДФ формат тук...

Автор: Списание АгроКомпасПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Иновативно и печелившо земеделие с продуктите на Corteva Agriscience™
Компанията залага на иновации и био решения – това стана ясно на Портфолио Фарм край добруджанското село Победа

Атрактивни попълнения в портфолиото на Nuseed при слънчогледа
Компанията излиза и с нови култури – карината и тръстика

Листните торове на Лебозол® – сигурност и ефективност при климатични промени
Ефективното редуциране на азотното хранене ще бъде все по-важна тема в следващите години

Деница Иванова: Изкупната цена на малините за преработка падна двойно в сравнение с миналогодишната
Пазарът на малини и ягоди за прясна консумация постоянно расте

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg